မြန်မာထီ မေလအတွက် ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံး

မေလ (၁)ရက်နှင့် (၂)ရက် ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံး

(၁၅)ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲ (ဒုတိယနေ့)

၁၀ သိန်း ဎ ၉၈၄၁၉၈
၁၀ သိန်း ဈ ၄၈၂၉၆၃
၁၀ သိန်း ရ ၃၈၆၄၇၉
၁၀ သိန်း ဌ ၉၆၆၀၃၄
၁၀ သိန်း ကဃ ၁၈၇၃၇၂
၁၀ သိန်း ဓ ၇၀၁၃၃၄
၁၀ သိန်း သ ၃၀၁၅၀၅
၁၀ သိန်း ဇ ၇၄၄၄၅၀
၁၀ သိန်း ဒ ၄၅၂၈၂၃
၁၀ သိန်း န ၁၇၄၅၆၃
၁၀ သိန်း ဓ ၈၂၅၁၂၃
၁၀ သိန်း ကခ ၂၈၇၈၁၆
၁၀ သိန်း ဗ ၄၄၅၀၇၀
၁၀ သိန်း ဠ ၆၆၉၀၇၀
၁၀ သိန်း ဂ ၉၃၄၉၄၀
၁၀ သိန်း ဘ ၄၇၈၄၇၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၃ သိန်းဆုများ
င ၂၆၇၈၇
ရ ၆၆၂၂၂
ခ ၃၃၃၅၇
ခ ၄၃၇၅၈
ဏ ၇၆၁၆၄
ဆ ၈၃၅၅၅

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၂ သိန်းဆုများ
ည ၄၁၀၄
က ၉၇၄၃
င ၄၉၄၃
ဎ ၁၅၅၁
က ၂၉၄၈
ကက ၄၃၂၆

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၁ သိန်းဆုများ
ကက ၄၉၆
ဆ ၄၈၀
ခ ၃၆၇
ဏ ၆၃၆
မ ၃၀၁
န ၈၂၀

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၅ သောင်းဆုများ
အ ၃၁
ဓ ၉၉
ယ ၃၃
ဗ ၆၈
ဓ ၇၃

သိန်း ၂၀၀၀ င ၂၅၆၀၆၅
သိန်း ၂၀၀၀ ဋ ၈၅၀၅၁၇
သိန်း ၂၀၀၀ သ ၆၆၀၁၅၉
သိန်း ၂၀၀၀ ဋ ၆၂၀၃၂၈
သိန်း ၂၀၀၀ ယ ၁၀၄၅၂၃

သိန်း ၁၀၀၀ ဇ ၅၄၀၉၉၁
သိန်း ၁၀၀၀ ဋ ၅၀၀၁၆၆
သိန်း ၁၀၀၀ ဍ ၄၉၁၃၂၆

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *